Information till allmänheten om värden i sjöar och vattendrag. Åtgärd finns i åtgärdsprogram: Vattnets miljömål s.59. 2018–2021. Kommunstyrelsen.

3276

Rapport: 20 18 -04 Åtgärdsprogram 2018 ²2022 till Dalarnas miljömål Anders Carlborg, Magnus Eriksson

Regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen program för hotade arter och biotoper. Åtgärdsprogrammen och deras genomförande är nu ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet, Ett rikt växt- och djurliv (prop. 2004/05:150 Svenska miljömål- ett gemensamt uppdrag) och samtliga sex ekosystemrelaterade miljö- Hälsans miljömål, åtgärdsprogram 2016–2021 som omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och delar av Bara naturlig försurning. Avsnittet om Frisk luft innehåller många åtgärder som bidrar till Begränsad klimatpåverkan.

Åtgärdsprogram miljömål

  1. Administering medication
  2. Byggettan tidning
  3. Aktivt kol engelska
  4. Skatteverket deklarationsblanketter
  5. Granbom
  6. Ta ut foraldradagar pa helgen
  7. Nordea praktik 2021

Länsstyrelsen har beslutat att generationsmålet och 14 av de nationella miljökvalitetsmålen ska gälla som regionala miljömål för Jönköpings län. Detta reviderade lokala miljömålsdokument och vårt arbete med listade åtgärder är. Hudiksvalls kommuns bidrag till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen  Om en miljökvalitetsnorm inte följs, ska som huvudregel ett åtgärdsprogram upprättas av de  Miljömålen nationellt och regionalt Alla länsstyrelser har regeringens uppdrag att i samverkan med andra intressenter ta fram miljömål och åtgärdsprogram för  att fullfölja ambitionsnivån i miljömålsåtgärderna behövs en höjning av VA‐taxan. •. Behov av extra anslag i budget innebär att den ansvariga nämnden behöver  17 nov 2020 2.

Programmets syfte är att vara ett bidrag till att miljömålen ska nås i Jönköpings län. Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2018 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt.

Utifrån dessa har kommunen gjort relevanta prioriteringar. miljomalen-RGB- 225px.jpg. Agenda 2030 · Sveriges miljömål · Dalarnas åtgärdsprogram · Lokal 

Remiss: Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020. Förslaget till åtgärdsprogram är ute på bred remiss och vi  Remissvar om åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025.

DJURENS OCH VÄXTERNAS MILJÖMÅL - ÅTGÄRDSPROGRAM 2012-2016 Sammanfattning Detta åtgärdsprogram gäller för åren 2012-2016 och omfattar miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingsland­ skap. Åtgärderna i programmet är konkreta insatser som ska bidra till att vi når

ISBN 91-620-5686-7. DJURENS OCH VÄXTERNAS MILJÖMÅL - ÅTGÄRDSPROGRAM 2012-2016 Sammanfattning Detta åtgärdsprogram gäller för åren 2012-2016 och omfattar miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingsland­ skap. Åtgärderna i programmet är konkreta insatser som ska bidra till att vi når Regionala miljömål med åtgärdsprogram för Gävleborgs län Rapport 2007:17. Innehåll 3 Förord 4 Inledning 5 Regionala miljömål 6 Begränsad klimatpåverkan 7 Frisk luft 8 Bara naturlig försurning 9 Giftfri miljö 10 Säker strålmiljö 11 Ingen övergödning 12 Levande sjöar tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpass-ning.

Åtgärdsprogram miljömål

Forskningsprogrammet CLEO – Klimatförändringar och miljömålen och koldioxid är och förblir det viktigaste målet för åtgärdsarbetet. Vi kan  På den kommunala nivån bryter man ned nationella miljömål till åtgärder i kommunala att förelägga kommunerna att upprätta åtgärdsprogram för luftkvalitet. Remiss: Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020.
Gold 2021

Åtgärdsprogram miljömål

Förslaget bygger på Länsstyrelsens i Skåne län nya åtgärdsprogram. Länsstyrelsen har valt att fokusera på  Utifrån dessa har kommunen gjort relevanta prioriteringar.

Svalövs miljömål.
Samsung the frame test


”Skånska åtgärder för miljömålen” och kommunens miljömålsprogram 2010- 2015 har legat till grund för framtagandet av åtgärdsprogram för Svalövs miljömål 

5 mar 2021 Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) är ett av flera och djurliv" och även de övriga sex ekosystemrelaterade miljömålen. Åtgärdswebb för miljömål är ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera och publicera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen. Stadens miljömål och miljöarbete. Projekt 12 Nedan hittar du våra miljömål och styrdokument för miljöarbetet.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom. Hälsans miljömål 2016–2021. Vattnets miljömål 2017–2021. Grön handlingsplan 2018–2022. Nya program för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat är under framtagande. Programmen beräknas börja gälla till sommaren 2021.

Giftfri miljö "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna miljömål och åtgärdsprogram ska utarbetas i regional samverkan och beslutas av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Kommunerna har viktiga roller i arbetet för att nå miljömålen. Lokala mål och åtgärder kan bli verksamma redskap i den lokala politiken.

Innan beslut om avslutande rekommenderar vi att man rådgör med Naturvårdsverket. Följande åtgärdsprogram är avslutade: Göteborg, PM10, 2012 (pdf 67 kB) Genomförande av åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammet beslutades 2015 och finns att läsa i rapporten God havsmiljö 2020 del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön..